Arama
Filtre

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 

Setmina A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, Setmina A.Ş. olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Setmina A.Ş. ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

 

KVKK’da belirtildiği üzere Setmina A.Ş. bünyesinde veya Setmina A.Ş.’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Setmina A.Ş. tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz, Setmina A.Ş.’nin web sitesine giriş yaparak alışveriş yaptığınız veya siteye üye olduğunuz durumlarda toplanmaktadır.

 

Setmina A.Ş. verilerinizi elektronik yöntemlerle toplamaktadır. Sizlerden toplanan verilerin büyük bir çoğunluğu elektronik ortamda sizlerin bizzat ilettiği veriler olup, bunun haricinde tarayıcı ve bilgisayarınıza ilişkin birtakım bilgiler ise otomatik olarak toplanmaktadır.

 

Setmina A.Ş tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz yanlarında belirtilen işleme amaçları ile toplanmaktadır;

 

Adınız ve Soyadınız

Alışverişiniz talebinizi gerçekleştirmek ve sitemize üye olmanızı sağlamak amacıyla

Telefon numaranız

Ürünlerinizin size iletilmesi için sizlerle iletişime geçmek amacıyla.

E-mail adresiniz

Ürünlerinizin size iletilmesi için sizlerle iletişime geçmek amacıyla.

Adresiniz

Ürünlerinizin size iletilmesi amacıyla.

T.C. Kimlik Numaranız

Ürünlerinizin size iletilmesi amacıyla

Sepet detayınız

Alışverişiniz talebinizi gerçekleştirmek amacıyla

Ödeme yönteminiz

Alışverişiniz talebinizi gerçekleştirmek amacıyla

Mobil veya kapıda ödeme tercihiniz

Alışverişiniz talebinizi gerçekleştirmek amacıyla

Tarayıcı özellikleriniz

İstatistiksel ve web sitenin daha iyi performans göstermesi amacıyla.

IP adresiniz.

Bulunduğunuz ülkeyi belirleyerek sizlere uygulanacak hukuk kurallarını belirlemek amacıyla ve istatistiksel amaçlarla

 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 

 

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi şirketler ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

 

Verilerinizin paylaşımı için mutlaka KVKK md. 5’te belirtilen bir hukuka uygunluk sebebine dayanılarak verileriniz paylaşılmaktadır. Örnek olarak bir sipariş verdikten sonra Adınız, Soyadınız, Adresiniz ve T.C. Kimlik numaranız siparişin size ulaşmasını sağlamak  amacıyla KVKK md 5/2 c) hükmü uyarınca kargo şirketleri ile paylaşılmaktadır.

 

Setmina A.Ş. , kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Setmina A.Ş., söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir. 

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, sizlerin elektronik olarak ilettiği bilgilerden ve sistemlerimizin otomatik olarak topladığı tarayıcı bilgilerinden ibarettir. Kişisel verileriniz;

  • Satın alma işleminizin tamamlanması, üyelik işleminizin gerçekleştirilmesi ve siparişinizin iletilmesi amaçlarıyla KVKK md. 5/2 c hukuki sebebine,
  • Açık rıza vermeniz durumunda sizlere tanıtım mesajları göndermek amacıyla KVKK md. 5/1 hukuki sebebine ve,
  • İstatistiki amaçlarla (tarayıcı bilgisi) KVKK md. 5/2 f hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız


İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Setmina A.Ş.’ye iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

 

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

 

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)    KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Buna ek olarak verilerinizin sizden alınan açık rıza ile işlenmesi durumunda rızanızı geri çekme hakkında da sahipsiniz.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak bize iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

 

Setmina A.Ş., KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

EK – 1: Başvuru Formu

 

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerinin hakları, Setmina A.Ş.’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.

 

KVKK’nın  13.  maddesinin  1.  fıkrası  gereği,  söz  konusu  haklara  ilişkin  bildirimin  yazılı  olarak  yapılması

gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak, noter

marifetiyle veya KEP adresi ile bize iletilmesi gerekmektedir. Eğer e-posta adresiniz sistemimizde daha

önceden kayıt altına alınmış ise bizlere ………………………….. adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

 

Başvurunun Gönderileceği Adres:

 

 

 

Başvurunun Gönderileceği Birim:

 

 

 

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi:

 

Başvurunun gönderileceği zarf üzerinde “KVKK İlgili Kişi Bilgi Talebi” yazılmalıdır

 

Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

1. Veri Sahibi Bilgileri:

 

Adı:

Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon No:

E-Posta Adresi:

Adres:

 

 

 

2. Setmina A.Ş. ile Olan İlişkiniz

 

Lütfen Setmina A.Ş. ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

  

  [  ] Müşteri/Müşteri Adayı

  

  [  ] Tedarikçi/İş Ortağı

 

  [  ] Çalışan

  

  [  ] İş Başvurusunda Bulunan

 

  [  ] Diğer

 

 

 3. Talebiniz

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

 

 
İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. Setmina A.Ş., ilgili kişinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.

 

İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı Setmina A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.

 

Whatsapp